Formularze do pobrania

Świadczenia z pomocy społecznej

Lp.

Nazwa pliku

 

1.


 

Wniosek o przyznanie pomocy

 

2.

 

Oświadczenie o stanie majątkowym

 

3.

 

Zaświadczenie o wysokości dochodu

 

Inne formy pomocy

 

Świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie nowych wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.


Lp.

Nazwa pliku


1.


Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne


2.


Wniosek o zasiłek rodzinny


3.Oświadczenie o dochodach

 


4.

 

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
5.
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)


6.


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


7.


Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


8.


Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


9.


Zaświadczenie lekarskie


10.


Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły


11.


Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

 

12.

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

13.

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 

14.

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę

 

15.

 

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

 

16.

Oświadczenie lub zaświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

 

17.

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

18.

 

Zaświadczenie o wysokości dochodu

 

19.

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

20.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

21.


 

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące przebywania za granicą

 

22.


 

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną uniwersalne

 

23.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /Program „Rodzina 500+”/ wraz z załącznikami

 

24.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

25.

Zaświadczenie lekarskie - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

26.


Zaświadczenie lekarskie - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat w sprawie nowych wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

 

Orzekanie o niepełnosprawności

Lp.

Nazwa pliku


1.


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)


2.


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)


3.


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dzieci)

 

4.

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dzieci)

 

5.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16. roku życia)

 

6.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16. roku życia)


7.

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (po 16. roku życia)

 

8.

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (po 16. roku życia)


9.

Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności


10.

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej - docx


11.

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

12.

 

Oświadczenie - weryfikacja uprawnień do karty parkingowej - docx

 

13.

 

Oświadczenie - weryfikacja uprawnień do karty parkingowej

 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

 

Dział Opieki i Wychowania