Formularze do pobrania

Świadczenia z pomocy społecznej

 1. Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodu

Inne formy pomocy

 1. Karta Dużej Rodziny
 

Świadczenia rodzinne

 1. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
 2. Wniosek o zasiłek rodzinny
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 5. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 8. Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 9. Zaświadczenie lekarskie
 10. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 11. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 12. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 13. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 14. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę
 15. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 16. Oświadczenie lub zaświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 17. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 18. Zaświadczenie o wysokości dochodu
 19. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 20. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 21. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące przebywania za granicą
 22. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną uniwersalne
 23. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /Program „Rodzina 500+”/ wraz z załącznikami
 24. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 25. Zaświadczenie lekarskie - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 5. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
 6. Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 7. Zaświadczenie o wysokości dochodu
 8. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
 

Dodatek mieszkaniowy

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 3. Wniosek o dodatek energetyczny
 4. Wzór zaświadczenia o uregulowaniu dopłat do czynszu
 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

 1. Wniosek na Turnus Rehabilitacyjny
 2. Wniosek na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów
 4. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 5. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych
 6. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych
 7. Wiosek sport, kultura, rekreacja i turystyka
 8. Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i śr.pomocniczych
 9. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 10. Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r.
 11. Program "Aktywny Samorząd"
 

Ustalenie stopnia niepełnosprawności

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16 roku życia)
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (po 16 roku życia)
 3. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dzieci)
 5. Wniosek o wydanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej (po 16 roku życia)
 6. Wniosek o wydanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
 7. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 8. Oświadczenie - weryfikacja uprawnień do karty parkingowej
 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

 1. Umowa o ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 2. Zaświadczenie
 

Dział Opieki i Wychowania

 1. Wyznaczenie Opiekuna Usamodzielnienia dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej
 2. Wyznaczenie Opiekuna Usamodzielnienia dla osób usamodzielnianych z innych ośrodków
 3. Wniosek i oświadczenie o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
 4. Wniosek i oświadczenie o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności wynikających z nieregulowania opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 5. Wniosek o odstąpienie od zwrotu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
 6. Indywidualny Program Usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą
 7. Indywidualny Program Usamodzielnienia dla osób usamodzielnianych z innych ośrodków
 8. Weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia