Formularze do pobrania

Świadczenia z pomocy społecznej

Inne formy pomocy

 

Świadczenia rodzinne

 1. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
 2. Wniosek o zasiłek rodzinny
 3. Oświadczenie o dochodach
 4. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 5. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 8. Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 9. Zaświadczenie lekarskie
 10. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 11. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 12. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 13. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 14. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę
 15. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 16. Oświadczenie lub zaświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 17. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 18. Zaświadczenie o wysokości dochodu
 19. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 20. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 21. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące przebywania za granicą
 22. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną uniwersalne
 23. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /Program „Rodzina 500+”/ wraz z załącznikami
 24. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 25. Zaświadczenie lekarskie - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 

Dodatek mieszkaniowy

 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

 

Orzekanie o niepełnosprawności

 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

 

Dział Opieki i Wychowania