Programy osłonowe

Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

Załącznik

do Uchwały Nr LIX/1041/2014

Rady Miasta Kielce

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Użyte w niniejszym Programie określenia oznaczają:

 1. 1.   administrator - wynajmujący lub zarządzający zasobem mieszkaniowym – Miejski Zarząd Budynków w Kielcach;
 2. 2.   kontrakt socjalny - kontrakt socjalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.);
 3. 3.   Miasto - Gmina - Miasto Kielce;
 4. 4.   mieszkaniowy zasób Miasta – należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;
 5. 5.   opłaty czynszowe - czynsz lub odszkodowanie za używanie lokalu mieszkalnego                  oraz opłaty niezależne od właściciela (tj. opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu,                wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych) lub opłata eksploatacyjna;
 6. 6.   Ośrodek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 7. 7.   pomoc oddłużeniowa - świadczenie dotyczące lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta w formie umorzenia zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych, odsetek od zaległości czynszowych, kosztów sądowych i egzekucyjnych, lub rozłożenia spłaty zadłużenia na raty;
 8. 8.   Program - Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją                          w Kielcach;
 9. 9.   uczestnicy Programu - pełnoletnie osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, solidarnie odpowiedzialne za wnoszenie opłat czynszowych za używanie lokalu, które przystąpiły do Programu;
 10. zaległość czynszowa - zaległość z tytułu opłat czynszowych, o których mowa w pkt 5,               w tym zaległość zasądzona;
 11. zatrudnienie wspierane - instrumenty rynku pracy w rozumieniu ustawy z dnia                          20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz świadczenie prac w zasobie mieszkaniowym administratora;
 12. dochód – w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 182 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

 1. 1.   Celem głównym Programu jest utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności.
 2. 2.   Cele szczegółowe Programu:

a)      udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, poprzez reintegrację zawodową i społeczną w kierunku umożliwienia wznowienia wnoszenia opłat czynszowych;

b)      wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności
życiowych;

c)      zwiększenie poczucia bezpieczeństwa utrzymania w środowisku zamieszkania;

d)     zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej;

e)      wzrost zainteresowania zamianą mieszkań na lokale dostosowane do potrzeb
i możliwości finansowych osób i rodzin;

f)       wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat czynszowych;

g)      zwiększenie płynności finansowej administratorów.

 1. 3.   Program jest adresowany do osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych za co najmniej sześć pełnych okresów płatności na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. 4.   Z pomocy w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Kielce,
  z wyłączeniem:

a)      właścicieli lokali;

b)      osób mających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

c)      osób, w stosunku do których zapadł wyrok o eksmisję i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

§ 3.

Realizatorami Programu są:

 1. 1.   Prezydent Miasta Kielce;
 2. 2.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 3. 3.   Miejski Zarząd Budynków w Kielcach.

§ 4.

Partnerami w realizacji Programu są:

 1. 1.   Miejski Urząd Pracy w Kielcach;
 2. 2.   instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny i świadczące pomoc socjalną, prawną i psychologiczną;
 3. 3.   przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe uczestniczące w realizacji instrumentów rynku pracy.

§ 5.

Uczestnikom Programu może zostać udzielona pomoc w formie:

 1. 1.   pracy socjalnej;
 2. 2.   zatrudnienia wspomaganego;
 3. 3.   pomocy oddłużeniowej.

Rozdział 2. Formy pomocy

§ 6.

Praca socjalna, obejmująca w szczególności:

 1. 1.   poradnictwo prawne i psychologiczne;
 2. 2.   motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób, które z uwagi na uzależnienie popadły w zadłużenie z tytułu opłat czynszowych;
 3. 3.   motywowanie do zamiany mieszkania na lokal dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych uczestników Programu;
 4. 4.   pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego lub obniżki czynszu;
 5. 5.   pomoc w uregulowaniu stanu prawnego lokalu i spraw związanych z miejscem pobytu;
 6. 6.   pomoc w staraniach o wycofanie przez wierzyciela pozwu o eksmisję, jeżeli powodem wytoczenia powództwa były zaległości we wnoszeniu opłat czynszowych;
 7. 7.   pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
 8. 8.   motywowanie do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywizacji społecznej
  i zawodowej.

§ 7.

Zatrudnienie wspierane obejmujące w szczególności:

 1. 1.   prace społecznie użyteczne;
 2. 2.   świadczenie prac w zasobie mieszkaniowym administratora „praca za czynsz”
 3. 3.   roboty publiczne, prace interwencyjne i inne instrumenty rynku pracy, przy współpracy
  z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

§ 8.

Pomoc oddłużeniowa dla uczestników Programu, polegająca na umorzeniu zaległości w wysokości 85 %, po spełnieniu przesłanek i warunków określonej w niniejszej uchwale:

 1. Umorzenie zaległości czynszowych może nastąpić na pisemny wniosek uczestnika Programu. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.
 2. O umorzenie 85 % zaległości mogą ubiegać się uczestnicy Programu (dłużnicy), którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1)      pozostają w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za sześć pełnych okresów płatności według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały,

2)      średni miesięczny dochód z okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 125 % najniższej emerytury, w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury ustalonej na dzień złożenia wniosku;

3)      złożą wniosek o umorzenie zaległości czynszowych w terminie do dnia 30.06.2015 r.;

 1. Warunkiem umorzenia 85 % zaległości jest wykonanie zawartego przez uczestnika Programu porozumienia z Gminą w sprawie oddłużenia, na podstawie którego uczestnik zobowiąże się do terminowego regulowania bieżących opłat czynszowych za zajmowany lokal przez okres 24 miesięcy od daty podpisania niniejszego porozumienia, oraz spłaty kwoty stanowiącej 15% uznanej zaległości, jednorazowo lub w ratach w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania porozumienia;
 2. Wniosek,  o którym mowa w pkt 1, składa się do Zarządcy (Administratora) lokalu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów dochodowych, o których mowa w § 8.2.2 niniejszej uchwały, wraz z informacją dotyczącą zawarcia kontraktu socjalnego. Zaświadczenie należy uzyskać z MOPR Kielce, ul. Studzienna 2.

Wniosek podlega ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu prawidłowości
i kompletności  danych zawartych we wniosku, w tym danych ewidencyjnych uczestnika Programu.

W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie są kompletne Zarządca (Administrator) wzywa uczestnika Programu do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Można odmówić umorzenia zaległości pomimo spełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą jeśli zostanie stwierdzone, że uczestnik lub osoby z nim mieszkające wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Odmowa następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

Można odmówić umorzenia zaległości czynszowych, jeżeli uczestnik Programu nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu jego zamieszkania, wizji lokalnej w jego mieszkaniu oraz zawarcia i realizowania z pracownikiem socjalnym Ośrodka kontraktu socjalnego.

 1. Uczestnik Programu, który wcześniej zawarł porozumienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległości  z tytułu korzystania z lokalu może skorzystać z oddłużenia na podstawie niniejszej uchwały pod warunkiem złożenia wymaganego wniosku i zawarcia nowego porozumienia.
 2. Umorzenie zaległości jest dokonywane po zrealizowaniu przez uczestnika Programu warunków porozumienia. Wzór porozumienia stanowi Załącznik Nr 2 do Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.
 3. Dokonane umorzenie odnosi skutek w stosunku do wszystkich dłużników solidarnych.
 4. Zawarte porozumienie przestaje wiązać, a cała zaległość pieniężna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego terminu wymagalności do dnia zapłaty staje się natychmiast wymagalna w przypadku, gdy uczestnik Programu:

a)      nie spłaci wymaganej części zaległości w ustalonym terminie,

b)      nie wywiązuje się z regulowania bieżących opłat czynszowych za zajmowany lokal przez 2 okresy płatności,

c)      wprowadził Gminę w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia  o zawarciu porozumienia lub dokumenty, na których oparto rozstrzygnięcie okazały się fałszywe.

 

§ 9.

Złożenie wniosku o umorzenie zaległości na warunkach określonych w niniejszej uchwale wyłącza rozpoznanie  wniosku o udzielenie ulgi na zasadach określonych w uchwale Nr LV/1324/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Rozdział 3. Zasady uczestnictwa w Programie

§ 10.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§ 11.

Z Programu można skorzystać tylko raz.

§ 12.

Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się na zasadach określonych w ustawie
o pomocy społecznej, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 13.

Pomoc w zakresie zatrudnienia wspieranego polega na kierowaniu do prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych rodzajów zatrudnienia wspieranego w celu przeznaczenia części uzyskiwanego w ten sposób dochodu na regulowanie zaległości czynszowych.

§ 14.

Wobec uczestników Programu:

 1. 1.   nie wszczyna się nowych działań windykacyjnych, jeżeli zawarty kontrakt socjalny jest realizowany;
 2. 2.   podejmuje się działania zmierzające do wstrzymania egzekucji komorniczej.

Rozdział 7. Źródła finansowania Programu

§ 15.

Źródłem finansowania Programu będą środki pochodzące z:

 1. 1.   budżetu Miasta;
 2. 2.   państwowych funduszy celowych;
 3. 3.   funduszy unijnych oraz innych zagranicznych mechanizmów finansowych;
 4. 4.   środków własnych uczestników Programu;
 5. 5.    inne dopuszczalnych prawem.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 16.

Analizy, mającej na celu ocenę efektywności Programu, dokonywać będzie Prezydent Miasta Kielce, między innymi w drodze zbierania i interpretacji danych, przekazanych przez Ośrodek
i Administratora po zakończeniu każdego roku budżetowego.

 

 

Załączniki