Nasze placówki

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha” w Kielcach

Pełna nazwa:

Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”
w Kielcach

Symbol:

„ŻUM”

Adres:

ul. Osiedle Na Stoku 42 A, 25-437 Kielce

Telefony:

+48 41 341 72 91

+48 41 367 63 30

+48 604 198 979

Fax:

+48 41 341 72 91

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Żłobka:

poniedziałek - piątek w godz. 6:00 - 17:00

Żłobek czynny jest cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Godziny urzędowania administracji:

poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski  09 1050 1461 1000 0023 9891 2390

Kierownik:

Wiktoria Kozłowska

Do podstawowych zadań Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” należy:

 • Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej dzieciom do lat 3.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 • Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie oraz rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.
 • Zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi normami fizjologicznymi.

Dokumenty do pobrania:

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego

Symbol:

„OWD”

Adres:

ul. Aleja Legionów 5, 25-035 Kielce

Telefon:

+48 41 242 84 77

E-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Kierownik:

Beata Kuśtowska

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera należą:

 • zapewnienie niezbędnej opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 • aktywizowanie osób z demencją i utrzymywanie jak najdłużej ich samodzielności,
 • umożliwienie osobom skierowanym do ośrodka spożywanie posiłku w formie obiadu dwudaniowego,
 • odciążenie rodziny i opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera,
 • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych na Alzheimera i ich rodzin.

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera stanowi środowiskową formę pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

 

Podstawa prawna:

 

Oferta Ośrodka Wsparcia Dziennego kierowana jest do:

 • osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

 

Oferta dla uczestników:

 • terapia  zajęciowa,
 • terapia wspomnieniowa,
 • działania rewalidacyjne,
 • trening relaksacyjny  z wizualizacją,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • opieka pielęgniarska,
 • udział w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
 • wyżywienie (obiad).

 

Oferta kierowana do rodzin:

 • poradnictwo socjalne,
 • spotkania dydaktyczno-informacyjne,
 • grupa wsparcia.

 

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie pisemnego wniosku (podania) o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Wydanie wniosku kwalifikacyjnego przez zespół konsultantów MOPR o celowości skierowania osoby zainteresowanej do OWD dla Osób Chorych na Alzheimera.
 3. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o przyznanie pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera.
 2. Zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub inna dokumentacja medyczna.
 3. Zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora MOPR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Opracował:

 • Ośrodek Wsparcia Dziennego, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu A, B, C na terenie Miasta Kielce:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach
  (dla osób zaburzeniami psychicznymi)
  ul. Miodowa 7, 25-553 Kielce
  tel.: +48 41 362 71 50
  kierownik: Agnieszka Spyt
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Okrzei 8, 25-525 Kielce
  tel.: +48 41 368 17 50
  kierownik: Anna Gawron
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce
  tel.: +48 41 314 49 76
  kierownik: Anna Popowicz
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach
  (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: +48 41 345 84 65
  kierownik: Beata Radek
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach
  (dla osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)
  ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce
  tel.: +48 41 345 07 65
  kierownik: Dorota Zając
  Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 17:00


Podstawa prawna:

Kogo dotyczy:

osoby starsze z  różnymi  postaciami  otępienia,  demencja starcza,  choroba Alzheimera i inne zaburzenia czynności psychicznych. Osoby , które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce opiekuńczej.

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.


Oferta:

Dom ma charakter lokalny, świadczeniami obejmuje mieszkańców miasta Kielc. ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, w tym:

 • trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening motywacyjny, w tym m. in.: motywowanie do kontaktu, motywowanie do aktywności, motywowanie do samodzielności, motywowanie do podejmowania kontaktów społecznych,
 • terapia zajęciowa w tym m. in.: muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, choreoterapia,
 • działania rewalidacyjne,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo socjalne,
 • inne formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb użytkowników, m. in. psychoterapia,  imprezy integracyjne, poradnictwo psychologiczne i praca terapeutyczna z rodzinami lub opiekunami uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skierowanie do Domu,
 • zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,               ,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Kandydatów do Środowiskowego Domu Samopomocy kwalifikuje zespół konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w składzie:

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychologii klinicznej,
 • pielęgniarka psychiatryczna.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Uczestnicy zobligowani są do ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie (obiad), pozostałe proponowane formy zajęć są nieodpłatne.


Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez 2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00


Podstawa prawna:

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez
2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00


Podstawa prawna:

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Formy pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • rehabilitacja ruchowa.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • do ŚDS-u przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce a w przypadku posiadania wolnych miejsc mieszkańców z innych gmin, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Oferta ŚDS-u:

Pracownie:

 • pracownia kulinarna
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia plastyczno – komputerowa
 • pracownia rękodzieła artystycznego i zajęć rewalidacyjnych
 • sala zajęć relaksacyjnych i pokój wyciszeń
 • sala rehabilitacyjna
 • świetlica
 • pracownia stolarska
 • sala doświadczenia świata stymulująca rozwój zmysłów
 • sala rehabilitacyjna i masażu

Proponowane zajęcia:

 • gospodarcze i kulinarne
 • plastyczne i rękodzielnicze
 • multimedialno – komputerowe
 • relaksacyjne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • hipoterapia i dogoterapia
 • spacery, wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe, wyjścia do kina i teatru
 • zajęcia językowe
 • zajęcia za pomocą RSA BIOFEEDBACK

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez
2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje również transport na zajęcia i do miejsca zamieszkania na terenie miasta Kielce.

Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-16:00


Podstawa prawna:

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Kielce

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

do ŚDS przyjmowane są osoby pełnoletnie z terenu miasta Kielce, które mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

ŚDS przeznaczony jest dla 25 osób i ma charakter otwarty. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby chcące korzystać z terapii powinny bezpośrednio skontaktować się z pracownikami Domu. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia poprzedzone jest pobytem w ŚDS przez 2-3 tygodnie na warunkach klubowych i uzyskaniem pozytywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego. Nieodpłatne są usługi w formie terapii świadczone przez ŚDS. Odpłatna jest pomoc w formie śniadania i obiadu, jej wysokość zależy od posiadanego dochodu rodziny.

Podstawa prawna:

Forma pomocy:

 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja psychospołeczna.


Kryteria i warunki udzielania pomocy:

do ŚDS-u przyjmowane są osoby z terenu miasta Kielce, które są zdolne do samodzielnego zaspakajania własnych podstawowych potrzeb życiowych, nie wymagają stałej opieki pielęgniarskiej, nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób. Nie ma kryterium dochodowego decydującego o możliwości korzystania z terapii w ŚDS.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
 • zaświadczenie od lekarza ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów.

Tryb załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS.
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Dyrektora MOPR
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

osoby chętne do skorzystania z terapii w ramach ŚDS-u powinny skontaktować się z pracownikami placówki. W ramach możliwości (dom przeznaczony jest dla ok. 35 osób) wyznaczony zostaje termin przyjęcia. Następnie rejon opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania sporządza, w celu wydania decyzji administracyjnej, wywiad środowiskowy oraz ustala odpłatność za żywienie.


 

Kluby Seniora i Filie Klubów Seniora

 

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce:


 

Nasze placówki

 

 

 
Więcej artykułów…