Świadczenia z pomocy społecznej

Zespół Profilaktyki Rodzinnej

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Zespół Profilaktyki Rodzinnej (ZPR) realizuje zadania o charakterze:

 • profilaktycznym, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę pedagogiczną realizowaną w placówkach wsparcia dziennego;

 • wspierającym, udziela pomocy rodzinom w pokonywaniu trudności życiowych, w tym kłopotów wychowawczych z dziećmi;

 • interwencyjnym, w sytuacji krzywdzenia dziecka lub występowaniu ostrego kryzysu w rodzinie zapewnia dziecku tymczasowe bezpieczne miejsce pobytu.

2) Specjaliści ZPR – służą pomocą osobom i rodzinom, które mają trudności i wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, logopedycznego oraz z zakresu uzależnień od alkoholu innych środków psychoaktywnych.

3) Specjalista pracy z rodziną – świadczy poradnictwo rodzinne i pedagogiczne, obejmujące szeroko rozumiane problemy wychowawcze w rodzinach oraz organizuje  zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i samopomocowym.

4) Terapeuta ds. uzależnień – świadczy poradnictwo indywidualne w formie konsultacji  o charakterze profilaktycznym, informacyjnym, edukacyjnym, dokonuje wstępnej diagnozy uzależnień i motywuje do podjęcia leczenia oraz kieruje klientów do innych specjalistów i instytucji udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

5) Konsultant psycholog/logopeda – prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci objętych wsparciem MOPR, zarówno w siedzibie Zespołu, jak również w ramach wizyt domowych w środowisku, dokonuje wstępnej diagnozy psychologicznej oraz kieruje do odpowiednich specjalistów i instytucji udzielających pomocy w rozwiązywaniu określonych problemów, prowadzi z dziećmi mającymi wady wymowy terapię logopedyczną, udziela rodzicom tych dzieci wskazówek do pracy w domu.

6) Specjaliści/starsi specjaliści pracy socjalnej - koordynatorzy – wspierają pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w realizacji zadań na rzecz rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, prowadzą rozmowy wspierające i motywujące z poszczególnymi członkami rodziny, współpracują w tym zakresie z instytucjami ze środowiska lokalnego.

7) Szczegółowe informacje na temat oferty Zespołu Profilaktyki Rodzinnej można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu.

 

2. Podstawa prawna:

 • Art. 19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

 • Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

 

3. Sprawę załatwia:

 

 

Opracował:

 • Zespół Profilaktyki Rodzinnej, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Schronienie

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Do schronienia ma prawo osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona.

2) Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

3) Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

4) Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

5) Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

6) W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

7) W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

8) W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

9) Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

10) W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 14, oraz w innej formie niż określona w ust. 1.

11) Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

12) Wojewoda prowadzi rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 

2. Zapoznaj się z:

 

3. Podstawa prawna:

 • Art. 7, 8, 14, 17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust 1, 4, art. 102 ust .1, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

 

4. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i planu pomocy.  Skierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych poprzedza sporządzenie wstępnej diagnozy klienta, opracowanie i zawarcie kontraktu socjalnego:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu klienta;
 • wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) Realizacja przyznanych świadczeń w postaci schronienia.

 

5. Zasady odpłatności

Określone zostają w decyzji administracyjnej.

 

6. Tryb załatwienia sprawy

Decyzji administracyjna na czas objęcia pomocą w formie schronienia.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych);
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły;
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy lub wydruk z systemu SEPI.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne;
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.

 

8. Sprawę załatwia:

 

Opracował:

 • Dział ds. Bezdomności, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Interwencja kryzysowa

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

2) Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

3) W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

4) Cudzoziemcom, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

5) Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

6) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

 

2. Podstawa prawna:

 • Art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
 • Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960, 1245);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.).

 

3. Sprawę załatwia:

 • 2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
  a) Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego

  ul. 1 Maja 196, 25-646 Kielce

  tel.: +48 41 368 18 67

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  – poradnictwo prawne – prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy SOW,  codziennie w godzinach pracy ośrodka
  – termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie

  – poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy lub świadków przemocy w rodzinie
  tel.: +48 41 368 18 67 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00
  tel.: +48 41 366 10 52 - całodobowo
  tel.: 195 13
  - całodobowo

  – poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc
  tel.: +48 41 362 89 73 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  – telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne
  Miejski Telefon Zaufania: 195 13
  bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta
  Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: +48 41 368 18 74
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00


  b) Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (OKE)

  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce

  tel.: +48 41 362 89 73

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  c)
  Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy (PIK)
  ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: +48 41 366 10 52
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. • 3) Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce

  tel.: +48 41 331 91 02

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne w miejscu zamieszkania klienta


 • 4) Zespół Profilaktyki Rodzinnej
  ul. Wiśniowa 4, 25-552 Kielce

  tel.: +48 41 331 35 45
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:

  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, pomoc psychologiczna, logopedyczna, terapeuty ds. uzależnień


 • 5) Dział ds. Bezdomności
  ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce

  tel.: +48 41 345 33 10
  tel.: +48 668 328 984
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  w okresie zimowym w godz. 8:00 - 18:00


 • 6) Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych
  25-419 Kielce, ul. Żniwna 4
  tel.: +48 41 311 11 17
  tel.: +48 41 367 63 25
  tel.: +48 41 367 66 74
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy Ośrodka:
  poniedziałek - niedziela całodobowo

  Godziny pracy pracowników socjalnych i terapeutów:

  poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

  Godziny pracy streetworkerów:

  pracują w nienormowanych godzinach, w dzień i w nocy
  , w OI-T przebywają w różnych godzinach celem wypełnienia dokumentów i umówionych spotkań z pracownikami i Klientami

 

Opracował:

 • Dział Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Poradnictwo specjalistyczne

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2) Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3) Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

4) Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

5) Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu:

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • zagrożenia trwałości rodziny, ubóstwa,
 • niepełnosprawności,
 • sieroctwa,
 • bezdomności i zagrożenia bezdomnością,
 • przemocy i zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy i w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.

 

2. Podstawa prawna:

 • Art. 19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
 • Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

 

3. Sprawę załatwia:

 • 1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR)
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
  tel.: +48 41 331 25 24
  tel.: +48 41 332 47 84

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo prawne – w poniedziałki i czwartki w godz. 16:30 - 18:00
  , pokój nr 2
  – termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym

 • 2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
  a) Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego

  ul. 1 Maja 196, 25-646 Kielce

  tel.: +48 41 368 18 67

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  poradnictwo prawne – prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy SOW,  codziennie w godzinach pracy ośrodka
  – termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie


  poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy lub świadków przemocy w rodzinie

  tel.: +48 41 368 18 67 - poniedziałek - piątek w godz. 8
  :00 - 18:00

  tel.: +48 41 366 10 52 - całodobowo
  tel.: 195 13
  - całodobowo


  – poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc
  tel.: +48 41 362 89 73 - poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


  – telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne

  Miejski Telefon Zaufania: 195 13

  bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta
  Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: +48 41 368 18 74

  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00


  b) Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (OKE)

  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce

  tel.: +48 41 362 89 73

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

  poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie


 • 3) Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  ul. Bukowa 18, 25-542 Kielce

  tel.: +48 41 331 91 02

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne w miejscu zamieszkania klienta


 • 4) Zespół Profilaktyki Rodzinnej
  ul. Wiśniowa 4, 25-552 Kielce
  tel.: +48 41 331 35 45

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

  poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, pomoc psychologiczna, logopedyczna, terapeuty ds. uzależnień

 

 • 5) Klub Integracji Społecznej
  ul. Chęcińska 1, 25-020 Kielce

  tel.: +48 41 345 53 29

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

  doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne


 • 6) Dział ds. Bezdomności
  ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce

  tel.: +48 41 345 33 10, +48 668 328 984

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo terapeutyczne


 • 7) Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych
  ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce

  tel.: +48 41 311 11 17

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne

 

 • 8) Dział Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości
  ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, V piętro, sektor A

  tel.: +48 41 340 72 74

  Godziny pracy:
  poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30


  poradnictwo zawodowe, psychologiczne

 

 

Opracował:

 • Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Sprawienie pogrzebu

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2) Usługa na rzecz osób, które nie nabyły prawa do zasiłku pogrzebowego lub nie posiadają najbliższej rodziny, która zorganizowałaby pochówek.

3) Procedura załatwienia sprawy jest zróżnicowana, brak jest standardu postępowania, ponieważ w każdej sprawie podejmowane są inne działania uzależnione od okoliczności i miejsca śmierci podopiecznego.

4) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

5) O pomoc w formie usługi pogrzebowej można starać się w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

2. Tryb udzielania pomocy

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemne wniosku o udzielenie pomocy w formie pogrzebu w rejonie opiekuńczym, właściwym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

2) Rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji i sporządzenie notatki służbowej na tę okoliczność.

3) W sytuacji, kiedy osoba nie korzystała z pomocy społecznej i brak jest osób uprawnionych do sprawienia pochówku, wszelkie formalności załatwia:

 • Działu Usług
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 38
  osoba upoważniona: Anna Boroń
  tel.: +48 41 331 25 24 wew. 257
  tel.:
  +48 784 524 127
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Podstawa prawna:

 • Art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na pochowanie zwłok (w przypadku, gdy sprawę prowadzi Prokuratura).
 2. Karta zgonu (karta sekcyjna, jeśli jest).
 3. Akt zgonu.

 

5. Sprawę załatwia:

 • Dział ds. Bezdomności
  ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce
  tel.: +48 41 345 33 10
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Działu Usług
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 38
  osoba upoważniona: Anna Boroń
  tel.: +48 41 331 25 24 wew. 257
  tel.:
  +48 784 524 127
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Opracował:

 • Dział Usług, stan na dzień 10-02-2017 r.
 
Więcej artykułów…