Dział Usług

Poradnictwo psychologiczne - ponadpodstawowe usługi specjalistyczne

 • Działu Usług
  25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, pok. 43
  tel.: 41 331 25 24 wew. 257
  kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
  zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz.: 8:00-16:00
 • wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

• Forma pomocy: poradnictwo psychologiczne - ponadpodstawowe usługi specjalistyczne

Podstawa prawna: Na podstawie art. 7, 8, art. 14, art.18 ust.1, pkt 3 art. 50 ust. 7, art. 96 ust. 1, 2 art. 104, art. 106 ust 1, 4, 5 ustawy z dnia 12.03.2004 roku, o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) w związku z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189; poz. 1598)

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:
Pomoc adresowana jest do osób i ich rodzin potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Za bezpośrednią realizację usług odpowiada zespół terapeutyczny w składzie lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz rehabilitacji medycznej. Zaletą ponadpodstawowych usług specjalistycznych jest fakt, że są one świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Kryteria i warunki udzielania pomocy:
1. Sporządzenie wniosku przez pracownika socjalnego z właściwego ze względu na zamieszkanie rejonu opiekuńczego o przyznanie świadczenia w formie konsultacji psychologicznej bądź psychiatrycznej.
2. Wejście w środowisko zespołu terapeutycznego (zespół odwiedza swoich podopiecznych kilka razy w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb)
3. Wydanie opinii psychologicznej lub psychiatrycznej

Opłaty:  świadczenie jest bezpłatne

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty.
2. orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31sierpnia `1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Tryb załatwienia sprawy: wydanie opinii psychologicznej lub psychiatrycznej .

Uwagi: O pomoc w formie ponadpodstawowych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi można starać się w rejonie opiekuńczym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania