MOPR Kielce

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR Kielce) jest samodzielną jednostką budżetową samorządu terytorialnego, podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielce.

Ośrodek zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej i realizuje zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, jak również zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Pomoc społeczna ze względu na rodzaje zadań finansowana jest z budżetu miasta i budżetu państwa.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach działa na podstawie:

 

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz pracodawcami w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia.

 

Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie: