Informacje o Ośrodku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR Kielce) jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową samorządu terytorialnego, podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielce.

Ośrodek zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej i realizuje zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, jak również zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Pomoc społeczna ze względu na rodzaje zadań finansowana jest z budżetu miasta i budżetu państwa. Terenem działalności Ośrodka jest obszar miasta Kielce.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach działa na podstawie Uchwały Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach, z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o następujące dokumenty:


Lp.

Nazwa pliku


1.


Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach


2.


Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach


3.


Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadnia pomocy społecznej na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1508 z pózn. zm.)

 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,

  • pracy socjalnej,

  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

  • współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz pracodawcami w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia.