RODO – obowiązek informacyjny

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celach związanych z realizacją zadań nałożonych na Ośrodek,  na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, przepisów prawnych zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zatrudnieniu socjalnym, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Pani/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 8. Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce ul. Studzienna 2 lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.