Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Program Oddłużeniowy

 

Dnia 24 kwietnia 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR) oraz Miejski Zarząd Budynków w Kielcach (MZB) rozpoczynają realizację kolejnego Programu oddłużeniowego.

Program skierowany jest do osób i rodzin, zamieszkujących w lokalach stanowiących zasób Miasta, tj. w mieszkaniach socjalnych lub mieszkaniach komunalnych.

Druki wniosków o umorzenie  zaległości za korzystanie z  lokalu mieszkalnego można pobrać w MZB przy ul. Paderewskiego 20 w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 2) oraz w Sekretariacie. Wypełnione wnioski należy składać w terminie 6 miesięcy od 24 kwietnia 2018 roku w ww. miejscach w MZB przy ul. Paderewskiego 20.


Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach (Program oddłużeniowy) przyjęty Uchwałą Nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 roku.

O umorzenie 80% zaległości mogą ubiegać się uczestnicy Programu, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1)      posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za 6 pełnych okresów płatności według stanu na dzień 24 kwietnia 2018 roku, zaległość ta nie może być jednak niższa niż 4 000 zł

2)      średni miesięczny dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 125% najniższej emerytury, czyli kwoty 1 287,25 zł., natomiast w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury, czyli 1 802,15 zł.

3)      złożą wniosek o umorzenie zaległości czynszowych w terminie 6 miesięcy od 24 kwietnia 2018 roku.

Warunki udziału w Programie:

 1. Złożenie wniosku o umorzenie  zaległości za korzystanie z  lokalu mieszkalnego do MZB i weryfikacja kryteriów określonych w Programie.
 2. Pracownik socjalny Działu ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości MOPR (Działu) kontaktuje się z Wnioskodawcą w celu ustalenia terminu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Pracownik socjalny Działu przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. Do wywiadu dołącza się zaświadczenia lub oświadczenia
  o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 4. Po spełnieniu kryterium dochodowego określonego w Programie podpisywany jest kontrakt socjalny.
 5. Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów dochodowych wraz z informacją o zawarciu kontraktu socjalnego.
 6. Wnioskodawca przekazuje ww. dokumenty do MZB w terminie 7 dni od ich otrzymania.
 7. Wnioskodawca podpisuje Porozumienie w przedmiocie umorzenia zaległości
  na podstawie którego zobowiązuje się do terminowego regulowania bieżących opłat czynszowych i innych opłat za zajmowany lokal przez okres 24 miesięcy oraz spłaty kwoty stanowiącej 20% uznanej zaległości, jednorazowo lub w ratach w ciągu
  24 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
 8. Zrealizowanie zawartego Porozumienia w przedmiocie umorzenia zaległości i postanowień kontraktu socjalnego oraz współpraca z pracownikiem socjalnym MOPR.