Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Rekrutacja do żłobka 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że ruszyły zapisy dzieci z rocznika, 2016, 2017, 2018  do Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”. Rekrutacja prowadzona jest w dniach 3-13 kwietnia 2018.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia do 3 lat. W na­szej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzonym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­nia­mi. Misją naszego żłobka jest czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem oraz nad rozwojem i wychowaniem dziecka.

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do zapisów dzieci do naszego żłobka na rok 2018/2019 w godz. 7:00 - 15:00.


Godziny pracy:

  • Godziny pracy Żłobka: poniedziałek - piątek w godz. 6:00 - 17:00
  • Godziny urzędowania administracji: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:00
  • Informacja telefoniczna: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:00

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


2.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


3.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka zakładowego (dotyczy pracowników MOPR)


4.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka zakładowego (dotyczy pracowników MOPR)


5.


Zasady przyjmowania dzieci do żłobków samorządowych Miasta Kielce


6.


Regulamin Organizacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach - Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”


7.


Regulamin porządkowy obejmujący zasady pobytu dziecka w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha”


8.


Statut Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”

 

Lista dzieci przyjętych jak i tych, które zostały umieszczone na liście rezerwowej będzie wywieszona do dnia 15 maja 2018 w siedzibie żłobka.