Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w imieniu Gminy Kielce, informuje o możliwości przystąpienia do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 05 października 2017 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 roku.

Przypominamy, że:

  1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
  3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
  4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
  5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

W ramach programu realizowane będą następujące obszary:

1)      Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych damach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Do realizacji mogą być przyjęte projekty dotyczące likwidacji barier w budynkach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995r. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00zł na każdy projekt, nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu.

2)      Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, nie więcej niż 70% kosztów realizacji projektu.

3)      Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

  • 80.000,00zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • 70.000,00zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji  standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
  • 250.000,00zł dla autobusów.

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

5) Obszar  E – dofinansowanie  wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji  osób niepełnosprawnych. Maksymalna  wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych. Maksymalne dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego nie może przekroczyć 25% kosztów całkowitych realizacji projektu.

5)      Obszar  G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych /refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, datacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej/.


Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1)        wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

2)        zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

3)        wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,

4)        wymagalnych zobowiązań wobec Gminy.


Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku  zgodności tych projektów ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020.


Projektodawcy, którzy chcą uczestniczyć w programie składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w następujących terminach:

  • w przypadku obszarów B, C, D i G do 15.02.2018r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce oraz organizacji pozarządowych),
  • w przypadku obszaru E do 31.10.2018r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce).

Wnioski, które należy składać do MOPR w Kielcach są dostępne w formie papierowej w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl.


Organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w programie w obszarze E składają wniosek  bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie do 30.11.2018.


Wniosek jest dostępny na stronie internetowej PFRON jako załącznik nr 6 do procedur.


Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu w 2018 roku są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Prosimy projektodawców o zapoznanie się z nimi.