Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

„KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zachęca osoby bezrobotne do składania wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”.

Program obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim. Nabór został wydłużony i potrwa do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do zapoznania się ze szczegółami projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Nabór skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.

Program służy rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do projektu 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn – w tym co najmniej 15 osób odchodzących z rolnictwa) oraz powstaniu w 2017 r. min. 84 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego .

 

Przewidziane formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

  • 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz

  • 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe).

 

Szczegółowe informacje: