Akty prawne

 

1. Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach dotyczące:

 • nadania regulaminu organizacyjnego MOPR,
 • nadania regulaminów organizacyjnych komórkom organizacyjnym MOPR,
 • zasad postępowania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasad udzielania pomocy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • programów pomocowych skierowanych do klientów MOPR.

Lp.

Nazwa pliku


1.


Uchwała nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach


2.


Zarządzenie wewnętrzne nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach Regulaminu Organizacyjnego

3.


Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

4.


Zarządzenie wewnętrzne nr 49/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

5.


Zarządzenie wewnętrzne nr 37/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie umieszczania zarządzeń dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na stronie internetowej Ośrodka


6.


Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentacji prowadzonej na stanowisku młodszy asystent rodziny, asystent rodziny, starszy asystent rodziny


7.


Zarządzenie wewnętrzne nr 40/2017 z dnia 18 września 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”


8.


Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Klubów Seniora w Kielcach


9.


Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Klubów Seniora w Kielcach”

10.


Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku


11.


Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5


12.


Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, Al. Legionów 5

13.


Zarządzenie wewnętrzne Nr 20/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego


14.


Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Procedury postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc
w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

15.


Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc
w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

16.


Uchwała Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

17.


Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

 

2. Ważne dokumenty:

Lp.

Nazwa pliku


1.


Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

2.


Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach


3.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2016


4.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2015


5.


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2014


6.


Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Kielce na lata 2014-2020


7.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020


8.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2010-2013


9.


Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce
na lata 2017-2019

10.


Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc
w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

11.


Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach

12.


Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

3. Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to:

 • Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r.
  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach”;

 • Zarządzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach;

 • Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LI/1200/2010 Rady Miasta w Kielcach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LII/933/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LIV/953/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr LXIII/1106/2014 Rady Miasta w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • Uchwała Nr XXI/416/2016 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 • oraz innych aktów prawnych, w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  w Kielcach realizuje zadania statutowe.

 

4. MOPR w Kielcach realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych: