Program „Aktywny samorząd”

1. Informacje ogólne dla klienta

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku refundowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 lutego 2018

 

Obszary i zadania realizowane w 2018 r.

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

4.   Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski będą przyjmowane od 26 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
 • dnia 30 marca 2018 r. (sesja letnia - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • dnia 10 października 2017 r. (sesja zimowa - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

2. Tryb udzielenia pomocy

 1. Dofinansowanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Druk wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 9. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości pozyskanych w ramach programu środków finansowych PFRON.
 4. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania ze środków PFRON.
 5. Pozytywna decyzja w sprawie dofinansowania skutkuje zawarciem umowy cywilnoprawnej z wnioskodawcą.

 

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie przedmiotu umowy.

 

4. Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

5. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 2046);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 922);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.).

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 

7. Formularze do pobrania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Lp.

Nazwa pliku

Zadanie 1

1.

Zadanie 1 – wniosek – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

3.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.

Załącznik nr 3 – zadanie 1 i 2 – zaświadczenie lekarskie

5.

Załącznik nr 4 - oświadczenie
6.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej

7.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej
Zadanie 2
8.

Zadanie 2 – wniosek – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
9.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
10.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
11.

Załącznik nr 3 – zadanie 1 i 2 – zaświadczenie lekarskie
12.

Załącznik nr 4 - oświadczenie
13.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
14.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Lp.

Nazwa pliku

Zadanie 1
1.

Zadanie 1 – wniosek – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
2.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
3.

Załącznik nr 1a – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja wzroku
4.

Załącznik nr 1b – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja ruchu
5.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
6.

Załącznik nr 4 - oświadczenie
7.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
8.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej
Zadanie 2
9.

Zadanie 2 – wniosek – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
10.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
11.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
12.

Załącznik nr 3 - oświadczenie
13.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
14.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej


3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Lp.

Nazwa pliku

Zadanie 2
1.

Zadanie 2 – wniosek – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
2.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
3.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.

Załącznik nr 3 - oświadczenie
5.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
6.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej
Zadanie 3
7.

Zadanie 3 – wniosek – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości
8.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
9.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
10.

Załącznik nr 3 - oświadczenie
11.

Załącznik nr 4 – zadanie 3 i 4 – zaświadczenie lekarskie
12.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
13.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej
Zadanie 4
14.

Zadanie 4 – wniosek – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
15.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
16.

Załącznik nr 1a – zaświadczenie lekarskie
17.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
18.

Załącznik nr 3 - oświadczenie
19.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
20.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

Lp.

Nazwa pliku

1.

Wniosek – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
2.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
3.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.

Załącznik nr 3 - oświadczenie
5.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
6.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Lp.

Nazwa pliku

1.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”
2.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
3.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.

Załącznik nr 3 – zaświadczenie
5.

Załącznik nr 4 – oświadczenie o ilości semestrów
6.

Załącznik nr 5 – oświadczenie - działalność gospodarcza
7.

Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
8.

Oświadczenie strat w działalności gospodarczej

 

 

 

8. Sprawę załatwia:

 • Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
  ul. Studzienna 2, 25-554 Kielce, pokój nr 9
  tel.: /+48/41/ 331 25 24 wew. 234
  kierownik: p.o. Iwona Duda
  zastępca kierownika: p.o. Ewa Kopycińska


  Godziny pracy:

  poniedziałek w godz. 8–16

  wtorek - piątek w godz. 7:30–15:30

 

Opracował:

 • Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 13-09-2018