Program Rodzina 500+ 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 2016-03-30 odbiór decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz zakładanie kart przedpłaconych odbywać się będzie przy ul. Wesołej 51, VI piętro, p. 616.


Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Kielcach informuje, że wypłaty świadczenia wychowawczego od miesiąca STYCZNIA 2017r. realizowane będą w drugiej połowie każdego miesiąca w systemie alfabetycznym w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Informujemy, że terminy mogą ulec przesunięciu o 1-2 dni.16 I    A, B, C, przekazy       
17 I    D, E, F, G, H       
18 I    I, J, K -Kow       
19 I    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
20 I    Me – Mz, N, O, P – Pię       
23 I    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
24 I    Sł – Sz, Ś       
25 I    T, U, V, W – Woj       
26 I    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
30 – 31 I    Kasa MOPR
15 II    A, B, C, przekazy       
16 II    D, E, F, G, H       
17 II    I, J, K -Kow       
20 II    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
21 II    Me – Mz, N, O, P – Pię       
22 II    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
23 II    Sł – Sz, Ś       
24 II    T, U, V, W – Woj.       
27 II    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
27-28 II    Kasa MOPR


16 III    A, B, C, przekazy       
17 III    D, E, F, G, H       
20 III    I, J, K -Kow       
21 III    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
22 III    Me – Mz, N, O, P – Pię       
23 III    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
24 III    Sł – Sz, Ś       
27 III    T, U, V, W – Woj.       
28 III    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
30 – 31 III    Kasa MOPR18 IV    A, B, C, przekazy       
19 IV    D, E, F, G, H       
20 IV    I, J, K -Kow       
21 IV    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
24 IV    Me – Mz, N, O, P – Pię       
25 IV    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
26 IV    Sł – Sz, Ś       
27 IV    T, U, V, W – Woj.       
28 IV    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
27 – 28 IV    Kasa MOPR    


18 V    A, B, C, przekazy       
19 V    D, E, F, G, H       
22 V    I, J, K -Kow       
23 V    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
24 V    Me – Mz, N, O, P – Pię       
25 V    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
26 V    Sł – Sz, Ś       
29 V    T, U, V, W – Woj.       
30 V    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
30 – 31 V    Kasa MOPR

 


19 VI    A, B, C, przekazy       
20 VI    D, E, F, G, H       
21 VI    I, J, K -Kow       
22 VI    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
23 VI    Me – Mz, N, O, P – Pię       
26 VI    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
27 VI    Sł – Sz, Ś       
28 VI    T, U, V, W – Woj.       
29 VI    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
29 – 30 VI    Kasa MOPR17 VII    A, B, C, przekazy       
18 VII    D, E, F, G, H       
19 VII    I, J, K -Kow       
20 VII    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
21 VII    Me – Mz, N, O, P – Pię       
24 VII    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
25 VII    Sł – Sz, Ś       
26 VII    T, U, V, W – Woj.       
27 VII    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
27 – 28 VII    Kasa MOPR    
16 VIII    A, B, C, przekazy       
17 VIII    D, E, F, G, H       
18 VIII    I, J, K -Kow       
21 VIII    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
22 VIII    Me – Mz, N, O, P – Pię       
23 VIII    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
24 VIII    Sł – Sz, Ś       
25 VIII    T, U, V, W – Woj.       
28 VIII    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
30–31 VIII    Kasa MOPR    


18 IX    A, B, C, przekazy       
19 IX    D, E, F, G, H       
20 IX    I, J, K -Kow       
21 IX    Koz – Ky, L, Ł, M – Mą       
22 IX    Me – Mz, N, O, P – Pię       
25 IX    Pif – Py, Q, R, S – Sk       
26 IX    Sł – Sz, Ś       
27 IX    T, U, V, W – Woj.       
28 IX    Wok – Wz, Y, Z, Ż       
28–29 IX    Kasa MOPR    


Ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

- obywatelom polskim,

- cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.


Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

O dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na każde dziecko będą mogły wystąpić także  rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą musiały mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.


Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”.

Do programu włączyło się 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Rozwój bankowości elektronicznej umożliwi wielu rodzinom dogodny i bezpieczny dostęp do rządowego programu 500+. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że na terenie miasta Kielce, w niżej podanych placówkach Poczty Polskiej, możliwe będzie pobranie wniosku o świadczenie wychowawcze, uzyskanie wsparcia w jego wypełnieniu (część I - bez informacji o dochodach) oraz wysłanie wniosku listem poleconym  - odpłatnie.

 • FUP Kielce 23, Os. Na Stoku 72K
 • UP Kielce 1, Plac Niepodległości 2
 • FUP Kielce 1, ul. Fabryczna 3
 • UP Kielce 12, ul. Henryka Sienkiewicza 7
 • FUP Kielce 12, ul. Planty 13/2
 • FUP Kielce 12, ul. Zagórska 60
 • UP Kielce 14, ul. Seminaryjska 28a
 • UP Kielce 21, ul. Pocieszka 17
 • Up Kielce 23, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 77
 • UP Kielce 25, ul. Sandomierska 107
 • UP Kielce 28, ul. Edmunda Massalskiego 8
 • Up Kielce 3, Ul. Barwinek 28
 • Up Kielce 9, ul. 1 Maja 154


Jeżeli osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 2)
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
2. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3)
3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze lub ubiegającej się o świadczenie wychowawcze zaginął, osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców − właściwej instytucji. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego małżonka.

Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno - rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:

1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

2. danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k;

3. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

4. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:

a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

W związku z błędami pisarskimi, które pojawiły się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje do Państwa wiadomości informację dotyczącą wyżej wymienionego rozporządzenia.

informacja

Wniosek 500+