Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Rekrutacja do żłobka 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że ruszyły zapisy dzieci z rocznika, 2016, 2017, 2018  do Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”. Rekrutacja prowadzona jest w dniach 3-13 kwietnia 2018.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia do 3 lat. W na­szej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzonym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­nia­mi. Misją naszego żłobka jest czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem oraz nad rozwojem i wychowaniem dziecka.

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do zapisów dzieci do naszego żłobka na rok 2018/2019 w godz. 7:00 - 15:00.


Więcej…

 

SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych

 

Od 1 marca 2018 ruszył projekt „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Projekt skierowany jest do 40 osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie gminy Kielce.

Pierwszy okres rekrutacji do projektu trwa od 20.03.2018 do 12.04.2018.

Proponowane formy wsparcia:

  • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
  • specjalistyczne doradztwo i edukacja,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe.

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty.

 

Ogólnopolska konferenca naukowa „Muzeoterapia”

 

Stowarzyszenia Laboratorium Kultury i Muzeum Narodowego w Kielcach zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. „Muzeoterapia”, która odbędzie się 11-13 kwietnia 2018 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1.

Zapisy pod adresem: http://mnki.pl/pl/muzeoterapia/zapisy do dnia 8 kwietnia 2018.


Konferencja będzie poświęcona problematyce udostępniania dziedzictwa kulturowego osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem w placówkach muzealnych i paramuzealnych. Warto skorzystać!


Zapoznaj się: