Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Zgłoś się na wolontariat

 

Turnus terapeutyczny dla wegetarian

 

Rekrutacja do żłobka 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że ruszyły zapisy dzieci z rocznika, 2016, 2017, 2018  do Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”. Rekrutacja prowadzona jest w dniach 3-13 kwietnia 2018.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia do 3 lat. W na­szej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzonym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­nia­mi. Misją naszego żłobka jest czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem oraz nad rozwojem i wychowaniem dziecka.

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do zapisów dzieci do naszego żłobka na rok 2018/2019 w godz. 7:00 - 15:00.


Więcej…