Zasiłek pielęgnacyjny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń Rodzinnych

kierownik: Wanda Kosakowska
zastępca kierownika: Edyta Ciesielska
ul. Bodzentyńska 32/40 
25-308 Kielce. 
tel. (041) 343-21-33, 368-29-85

Godziny pracy działu:
poniedziałek 8.00 – 16.00 
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
3. osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

1)orzeczenie o niepełnosprawności albo
2)orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
3)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4)uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 153,00 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie przysługuje także osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, ze przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


Od marca 2016r wchodzi w życie art 16 ust 7, 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Art 16 ust 7: Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuję tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.
Art 16 ust 8: Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa wyżej, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.